Ordningsföreskrifter utöver stadgar

Läs som pdf

Ansvar/försäkring

1.) Väl vårda, underhålla och aktsamt begagna såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.

2.) Som förtydligande av stadgarnas 28 § beträffande vattenledningsskador, ingår ej skada på byggnad orsakad av bristfälligt underhåll av golv- och väggisolering. Bristfälligheterna ersätts av medlemmen och ej av föreningen. Om bostadsrättföreningens fastighetsförsäkring täcker skadan, regleras denna genom att medlemmen erlägger föreningens – vid skadetillfället – aktuella självrisk.

3.) Beträffande vattenskador från akvarium och vattensängar gäller samma förutsättning enligt ovan angiven punkt.

4.) Vattenburen golvvärme eller handdukstork får under inga omständigheter installeras till fastighetens värmesystem.

Byte av blandare för kök och badrum samt byte av köksfläkt skall vara av styrelsen godkänt fabrikat.

5.) Endast vanlig hemförsäkring behövs, då Brf Källan f n står för bostadsrättstillägget.

6.) Ej utan styrelsens/förvaltarens medgivande utföra ombyggnader eller installationer i lägenheten. Godkänns förändringen skall den utföras fackmannamässigt och enligt de normer och anvisningar som finns bl a i Svensk Byggnorm Hus AMA m.m. Alla ombyggnader och installationer skall anmälas till förvaltaren samt besiktigas såväl före som efter det att arbetet har slutförts. Följs inte detta är medlemmen ansvarig och betalningsskyldig för de skador och olägenheter som kan drabba föreningen.

7.) I de fall skadeinsekter eller ohyra upptäcks inom fastigheten, skall förvaltaren omgående kontaktas.

Trivsel

1.) Ej hålla offentlig auktion inom lägenhet eller utföra något som kan vara störande för övriga i fastigheten boende.

2.) Ej utföra störande vattentappning för bad och dusch mellan kl 23.00 – 07.00.

3.) Sång och musik får INTE framföras med sådan volym att grannar störs efter kl. 23.00. Undantag får göras endast av särskild, mera sällan förekommande anledning och då i samförstånd med grannar.

4.) Nattetid skall tystnad iakttas, särskilt i trappuppgångar. Stängning av dörrar skall alltid göras med försiktighet.

5.) Ej utföra arbeten (borrning och/eller bilning) som kan störa grannar, efter kl 20.00 eller före kl 07.00 vardagar. Under veckoslut samt allmänna helger förutsätts att ingen arbetar före kl 10.00 och efter kl 16.00.

6.) I övrigt iaktta sådan ordning att trevnad och nattro ej störs för övriga i fastigheten boende.

7.) Tillse att egna husdjur ej stör eller förorenar inom fastigheten och dess tillhörande markytor.

8.) Ej belamra gård, entréer, trappor, utrymmet utanför lägenhetsdörr, källargångar samt utrymmen utanför källarförråden med skräp, lådor, cyklar, möbler, dörrar etc.

9.) Vid användning av fastighetens utrymmen för tvätt, tork etc, följa de föreskrifter som gäller.

10.) Tobaksrökning i allmänna utrymmen såsom källare, entréer, trapphus, hissar m.m. får inte förekomma. Gäller även i nära anslutning till byggnader utanför entrédörrarna.

11.) Utföra piskning av kläder, mattor etc på därför avsedd plats, ej från balkonger, fönster etc.

12.) Ej uppsätta andra markiser eller balkongskärmar etc än sådana, som till färg och form godkänts av styrelsen.

Utvändiga blomlådor får – för undvikande av olycksfall – sättas upp endast på nedersta våningsplanet. Ev. flaggor skall sättas på innerväggen.

13.) Utomhusantenner, paraboler etc. får inte sättas upp.

14.) I sopnedkasten får endast hushållssopor i väl slutna plastpåsar kastas. Kartonger skall – väl ihopvikta – placeras i därför avsett kärl i grovsoprummet, alltså INTE i sopnedkastet. Övriga grovsopor sorteras enligt anvisningarna som finns i anslutning till grovsoprummet.

Bilbatterier, färg och övrigt miljöfarligt avfall skall man själv frakta till av kommunen anvisad miljöstation. Det samma gäller byggmaterial från lägenhetsrenoveringar.

Säkerhet

1.) Brandvarnare skall finnas i varje lägenhet. F n har brf ombesörjt detta.

Det är medlemmens ansvar att se till att denna fungerar korrekt.

2.) Samtliga branddörrar/ståldörrar i ”källarplanen” mellan husens sektioner skall i huvudsak hållas stängda för undvikande av spridning av eventuell brand. Den som ställt upp en ståldörr ansvarar för att den stängs.

3.) Förenings garage-, ytter- och källardörrar skall hållas låsta p g a inbrottsrisk.

Ekonomi

1) Vid besök i gemensamma lokaler/utrymmen se till att belysningen används med sparsamhet och släcks vid utgång.

2.) Ej reglera värmen inom lägenhet genom överdriven vädring.

3.) Ej ställa upp ytterportar utan tillsyn.

4.) Iaktta sparsamhet med såväl varmt som kallt vatten. Kran får ej lämnas öppen medan vattenledningen är avstängd för reparation.

5.) Inte stänga av värmeelement under den kalla årstiden eller lämna fönster öppna i de rum där rör förekommer, så att risk för söndersprängning på grund av frysning kan uppkomma, samt att omedelbart låta avhjälpa fel i avlopp och övriga VVS-installationer.

Avflyttning/försäljning

1.) Vid avflyttning/försäljning av lägenhet skall detta anmälas till förvaltaren. Medlemspärmen samt alla taggar och nycklar till port, lägenhet, motorvärmare samt garage (även handdosor) lämnas till förvaltaren.

2.) All försäljning skall upprättas på av föreningen genom förvaltaren tillhandahållen överlåtelsehandling.

Uthyrning i andra hand (andrahandsuthyrning)

Innan andrahandsuthyrning av lägenhet får ske skall den först vara godkänd av styrelsen. Ta kontakt med förvaltaren/vicevärden i god tid innan uthyrning önskas för att få en ansökningsblankett för uthyrning i andra hand.

Ansökan görs av bostadsrättshavaren och lämnas till förvaltaren/vicevärden. Styrelsen behandlar sedan ansökan och tar ställning till om uthyrning skall godkännas.

Övrigt

1.) Ej utan styrelsens medgivande vidtaga skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer, hissar eller trappuppgångar.

2.) Vid i- och urlastning av fordon skall reglerna enligt skyltningen följas.

Detta för att ge plats åt utryckningsfordon, sophämtningsfordon samt för snöröjningen.

3.) Vid behov av parkeringsplats med motorvärmaruttag samt garageplats kontakta förvaltaren, som handhar uthyrningen. Motorvärmaruttaget skall alltid låsas. Elsladdar får INTE hänga kvar. Allt enligt gällande säkerhetsbestämmelser.

Medlemmen är skyldig att tillse att samtliga ovan angivna föreskrifter även iakttages av övriga inom hushållet.